Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla interesantów

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Siekierczyn, Siekierczyn 217,
  59-818 Siekierczyn, reprezentowany przez Wójta Gminy Siekierczyn – e-mail: ug@siekierczyn.pl,
  75 722 17 78.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz w celu realizacji zadań nałożonych na Urząd Gminy w Siekierczynie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach albo na podstawie odpowiednich przepisów prawa takim jak: organy władzy publicznej czy podmiotom wykonującym zadania publiczne.
 5. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Uwaga:

- prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości realizacji świadczenia usług przez Urząd Gminy w Siekierczynie.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.