Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn

Wójt Gminy Siekierczyn z JEDNOGŁOŚNYM wotum zaufania i absolutorium !!!

W dniu wczorajszym odbyła się LXII uroczysta sesja Rady Gminy Siekierczyn.

Po rozpoczęciu obrad i przeprowadzeniu czynności proceduralnych, Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń przedstawił Radzie Gminy Siekierczyn oraz przybyłym gościom Raport o Stanie Gminy za rok 2023, w którym zawarte zostały informacje na temat: ochrony środowiska naturalnego, demografii i przedsięwzięć prorodzinnych, oświaty i wychowania, kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rolnictwa, funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych oraz realizacji zadań inwestycyjnych i stopnia pozyskania środków zewnętrznych. Omówione zostały także informacje dotyczące stanu mienia komunalnego, stanu dróg gminnych, gospodarki przestrzennej, gospodarki odpadami komunalnymi, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Kolejnym ważnym elementem przedmiotowego dokumentu były informacje o współpracy Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi, z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami oraz związane z pomocą społeczną i socjalną realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a także zadań oświatowych realizowanych przez szkoły i przedszkola oraz działania kulturalne realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Omówiono także współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Po dyskusji nad raportem odbyło się głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siekierczyn, które zostało udzielone jednogłośnie.

Kolejnymi punktami obrad było przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn, sprawozdania finansowego gminy oraz informacji o stanie mienia gminnego za rok 2023. Budżet gminy po stronie dochodów został wykonany w 99,91 % planu i zamknął się kwotą 38.850.584,86 zł, a po stronie wydatków w 96,29 % planu i zamknął się kwotą 38.896.062,16 zł. Łącznie wartość wykonanych inwestycji wyniosła 13.613.058,85 zł, a wiele z nich wspartych zostało pozyskaną kwotą 10.868.373,25 zł ze środków zewnętrznych. Środki finansowe wyasygnowane z budżetu Gminy służyły również wsparciu stowarzyszeń sportowych działających na terenie Gminy, zapewniły także sprawne funkcjonowanie i rozwój dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kolejnym etapem sesji było przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siekierczyn w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium za rok 2023 oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, po przedstawieniu których przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Siekierczyn.

W obydwu głosowaniach brało udział 15 radnych i wszyscy jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem Wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium. Jest to niewątpliwy sukces Włodarza Gminy Siekierczyn, którego praca, poświęcenie dla rozwoju naszej gminy oraz ogromne zaangażowanie w realizowane przedsięwzięcia zostały ocenione bardzo wysoko. Co ważne, uznanie wyartykułowane zostało nie tylko przez radnych, ale również przez wielu zaproszonych gości, którzy jako wzorową określili współpracę z Wójtem Gminy Siekierczyn na przestrzeni całej kadencji.

Po przedstawieniu wyników głosowania, Wójt Gminy Siekierczyn złożył radnym, sołtysom, dyrektorom jednostek organizacyjnych, stowarzyszeniom, druhom OSP, pracownikom Urzędu Gminy Siekierczyn oraz wszystkim szczególnie zaangażowanym społecznie osobom, gratulacje i serdeczne podziękowania za współpracę, zrozumienie, akceptację dla tworzonych aktów prawa miejscowego i zaangażowanie w pracę społeczną i samorządową wykonywaną dla dobra naszych mieszkańców.

Jak sami Państwo widzicie obserwując to co dzieje się w naszej gminie, nie tylko poprzedni rok, ale cała mijająca kadencja była czasem ciężkiej i wytężonej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. Pomimo wielu niesprzyjających okoliczności takich jak pandemia Covid 19, wojna na terenie Ukrainy, wysoka inflacja oraz drastyczne skoki cen energii i materiałów budowlanych, dzięki sprawnemu zarządzaniu przez Włodarza naszej gminy, udało się zrealizować szereg istotnych inwestycji, które w sposób widoczny poprawiły bezpieczeństwo i komfort życia wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Na zakończenie wystąpienia Wójt zapewnił, że w podejmowanych przez siebie działaniach kieruje się zawsze ogółem dobra mieszkańców Gminy Siekierczyn i dbałością o rozwój Gminy, na miarę możliwości naszego budżetu. Zadeklarował również dalszą ciężką i wytężoną pracę oraz poświęcenie na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny.

Gratulujemy!