Gmina Siekierczyn

Inicjatywa wspierania Mikroprzedsiębiorców - Mikroporady.pl

25 marca 2019

Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości zamierza upowszechniać przydatne dla Mikroprzedsiębiorców informacje, stanowiska i interpretacje planowanych zmian w obszarze prawnym.    

Preambuła Wniosku/Petycji*: 
 
Od początku stworzenia serwisu https://mikroporady.pl/  ( 2012 roku) Mikroprzedsiębiorcy zgłaszają prośby o udzielnie porad i wsparcia,
a ostatnio coraz częściej prośby związane z problemami z  obszaru ochrony danych osobowych. 
 
Zainteresowanie tematem ma oczywiście swoją genezę z niedawno zakończonym vacatio legis dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…)  -  zwane - RODO. 
 
Celem niniejszego Wniosku/Petycji i zamierzeniem Osób go sygnujących - jest  aby poprzez swoje serwisy  Urząd na stałe uczestniczył w przekazywaniu  za pośrednictwem kanałów informacyjnych Gminy,  bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności.  
Dostarczając w ten sposób informację urząd przyczyni się z pewnością do rozwiązywania tego typu problemów  poprzez udostępnianie mikroprzedsiębiorcom - rzetelnej wiedzy i przydatnych narzędzi.
Portal Mikroporady upowszechniania specjalistyczną wiedzę, bezpłatne wzorów dokumentów, regulaminy, instrukcje a co najważniejsze udziela bezpłatnie porad w formie odpowiedzi na pytania zadane przez mikro przedsiębiorców  i w ten sposób uzyskać możliwość rozwiązania problemu. 
 
              https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
 
Reasumując - Fundacja zamierza upowszechniać przydatne dla Mikroprzedsiębiorców informacje, stanowiska i interpretacje planowanych zmian w obszarze prawnym.    
 
Działając tylko w obszarze nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ( Fundacja nie prowadziła i nie prowadzi i nie zamierza prowadzić  żadnej działalności gospodarczej , reklamowej , handlowej czy też odpłatnej  usługowej )   - pro publico bono - chcemy zwiększyć edukacyjny zasięg działania Fundacji - w oparciu o posiadane przez Gminę/Miasto odnośne bazy danych.
 
Dodatkowo - przedmiotem petycji jest również zaproszenie  dla  Decydentów do wspierania Lokalnych Mikroprzedsiębiorców w ramach porozumień z Fundacją w celu stałego, wspólnego  wspierania lokalnych przedsiębiorców poprzez np. zamieszczenie logotypu serwisu mikroporady.pl z linkiem do  Punktu e porad
https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta   -
Fakultatywnie - prosimy o przesłanie informacji o tematyce jaka najczęściej interesuje lokalnych Mikroprzedsiębiorców. 
 
Nadmieniamy iż w ostatnim czasie Fundacja, w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie mikro przedsiębiorców , stworzyła , w oparciu o 6 letnie doświadczenie, nowoczesny serwis- zmieniła wizualizację portalu oraz logotyp. 
 
Podobnie jak w latach ubiegłych  w poniższej petycji postulujemy o opublikowanie na stałe  wzmiankowanego logotypu serwisu  w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy - w widocznym miejscu - wraz z linkiem do do  Punktu e porad https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta 
 
W  ostatnich  6 latach ponad 1000 Gmin zamieściło wspomniany logotyp w starszej wersji   na stronach WWW Gmin - dostarczając w ten sposób informacje lokalnym mikroprzedsiębiorcom — w 2019 r. zmieniono logotyp - zatem gminy, które wcześniej zamieściły baner - prosimy o zmianę logotypu, aktualizacje  a do gmin, które tego jeszcze nie uczyniły - postulujemy o opublikowanie logotypu.
 
Treść Petycji: 
W związku z powyższym: 
§1)  Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) w nawiązaniu do  241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję - prosząc Wójta/Burmistrza/Prezydenta  -  aby zlecił  podległym Pracownikom - przesłanie do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy/Miasta - linku do informacji w portalu Mikroporady  dotyczących istotnych dla Mikroprzedsiębiorców spraw. 
 
Rzeczony - link - URL to: https://mikroporady.pl/instrukcje-i-regulaminy/regulaminy/procedura-regulamin-w-zakresie-bezpieczenstwa-i-ochrony-informacji 
- załączamy również dokument elektroniczny z wzorem przedmiotowego regulaminu. 
 
Tym razem promujemy dostarczenie do lokalnych mikroprzedsiębiorców -  Procedury/Regulaminu w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji - również w kontekście  - wyżej wzmiankowanego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) 
 
W ramach odpowiedzi na przedmiotową petycję prosimy o zwrotne poinformowanie Petycjodawcy - do ilu lokalnych przedsiębiorców i w jakim terminie - przesłano rzeczoną informację oraz jakim kanałem - w zależności od posiadanych i preferowanych przez JST baz danych - scilicet: poczta e-mail, poczta konwencjonalna, listy SMS’owe, etc. ? 
Poniżej - aby ułatwić Decydentom uwzględnienie petycji - zamieszczamy proponowaną treść informacji do przesłania do lokalnych mikro przedsiębiorców - en bloc 
 
§2) Powołując się na powyższe przepisy wnosimy petycję o zamieszczenie załączonego logotypu serwisu  - Mikroporady.pl” do Oficjalnego Serwisu WWW Gminy w  widocznym miejscu (ad exemplum https://szprotawa.pl - w lewym lub prawym menu alternatywnie w dolnej części strony WWW) - w załączeniu odnośny logotyp 
Duże zainteresowanie Mikroprzedsiębiorców - nową odsłoną naszego portalu - daje nam tym bardziej prawo do zwracania się z prośbą do Decydentów o wspomaganie lokalnych Mikroprzedsiębiorców - dostarczając im wiedzę czy to poprzez dystrybuowanie naszych interpretacji prawnych czy poprzez zamieszczanie linku do Punktu e porad
https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta   
 
Oczywiście - link z zamieszczonego baneru powinien prowadzić do nowej odsłony portalu - jw. 
Zezwalamy na jego umieszczenie również w Biuletynie Informacji Publicznej 
 
Osnowa Petycji: 
W uprzednio realizowanych akcjach wnioskowania - powoływaliśmy się na dyspozycje art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz.U.2016.1829 t.j. z 2016.11.10)   -  gdzie Ustawodawca expressis verbis —  przypominał : “Organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców” 
Obecnie przedmiotowa Ustawa została zastąpiona przez Ustawę z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646 z dnia 2018.03.30) - gdzie w preambule również zaznaczono, że “(…) ochrona i wspieranie wolności działalności gospodarczej przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz do wzrostu dobrobytu społecznego, dążąc do zagwarantowania praw przedsiębiorców oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji,(…)” 
Zatem biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o uwzględnienie petycji. 
 
§3) Na mocy 8 ust. 1 Ustawy o petycjach o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)  - wnosimy aby petycja w całości została opublikowana na Oficjalnej Stronie WWW Gminy, co niniejszym oznacza zgodę Wnoszących petycję - na upublicznienie ich danych kontaktowych. 
 
W założeniu - wzmiankowane materiały mają być - permanentnie - dostarczane przez Fundację i za zgodą Decydentów - przekazywane cyklicznie dalej  przez JST  – z wykorzystaniem  kanałów i rejestrów kontaktowych Urzędu. Via Gminy - Fundacja - w ramach prowadzonej działalności statutowej - zobowiązuje się do cyklicznego dostarczania bezpłatnych materiałów na udostępnione adresy e-mail Urzędników wypełniających zadania w zakresie przydzielonych im kompetencji związanych operacyjnym wspieraniem przedsiębiorczości. 
Gmina może oczywiście przesłać do Mikroprzedsiębiorców - załączone materiały w każdej formie i z każdym opisem - jaki wydaje się istotny z punktu widzenia wypełniania zadań publicznych - jednakże aby ułatwić Decydentom - wyartykułowanie intencji - jakie przyświecają działaniom Fundacji, a jednocześnie są w zgodzie z brzmieniem cytowanej preambuły ustawy o przedsiębiorczości - proponujemy zdefiniować odnośną preambułę w następujący sposób: 
“Fundacja  Dr Bogusław J. Federa - Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości - w ramach swojej  bezpłatnej działalności statutowej ( pożytku publicznego) - za pośrednictwem kanałów dostępowych uruchomionych przez naszą Gminę - przesyła w załączeniu materiały -  (wklejona nazwa dedykowanego do danej wysyłki stanowiska Fundacji - ad exemplum )  które mogą okazać się przydatne z punktu widzenia podejmowania i prowadzenia działalności - w szczególności przez Mikroprzedsiębiorców. Prosimy o zwrotne przekazanie ewentualnych uwag dot. załączonych materiałów oraz zasygnalizowanie innych potrzeb w tym względzie. Więcej informacji o Fundacji dostępnych jest pod adresem www.mikroporady.pl
             Dostęp do bezpłatnych porad
 
https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
 
   
Prosimy o przesłanie informacji z odpowiedzią na petycję oraz ewentualnym akcesie dot. zawarcia porozumienia z Fundacją  na adres zwrotny mikroporady@samorzad.pl DW: kancelaria@mikroporady.pl.
 
Nadmieniamy iż korzystanie z serwisu Mikroporady.pl jest bezpłatne i nieograniczone  w czasie, serwis nie publikuje  żadnych reklam i ogłoszeń a ze względu na istotną rolę jaką spełnia dla rozwoju mikro przedsiębiorczości w Polsce  uczestniczy  od 2012 roku w Światowym Programie Google Grants PRO . Fundacja prowadzi tylko i wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego a jej działalność  jest finansowana  wyłącznie z darowizn i w ramach tzw. mechanizmu 1% Podatku.    
W przypadku pytań - dot. Wniosku i odrębnej petycji - prosimy o telefony pod numer współnioskodawców – tel.  608-048-887. 
 
Wnosimy o  przesyłanie odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej)  pod podany adres: mikroporady@samorzad.pl oraz DW: kancelaria@mikroporady.pl  
 
 
Wnioskodawca: 
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki
KRS: 0000318482
 
  
Współwnioskodawca: 
Szulc-Efekt sp zoo 
Prezes Zarządu:
Adam Szulc 
KRS: 0000059459
ul. Poligonowa 1
tel. (22) 673-62-12
608-318-418
603-158-914
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie