Obowiązki właścicieli psów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2020

„Pies to najlepszy przyjaciel człowieka”. Większość z nas z pewnością spotkało się kiedyś z takim powiedzeniem. Pamiętajmy jednak, że poza radością jaka niewątpliwie wynika z posiadania czworonoga, na jego właścicielach spoczywają również obowiązki, opisane między innymi w rozdziale 6 Uchwały Nr XLII/253/18 Rady Gminy Siekierczyn  z dnia 29 maja 2018 roku.

W §15 w/w uchwały czytamy, że do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

 1. zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt,
 2. stworzenie warunków aby utrzymywane zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia (wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów),
 3. zapewnienie stałego i skutecznego dozoru,
 4. wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe pod warunkiem właściwego zapewnienia bezpieczeństwa innych osób przez właściciela lub opiekuna psa,
 5. zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone, kiedy właściciel lub opiekun psa posiada możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli,
 6. zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone również na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,
 7. usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

Natomiast art. 77§ 1 kodeksu wykroczeń (Ustawa z dnia z dnia 20maja 1971 r., Dz. U. 2019 poz. 821, z dnia 4 kwietnia 2019 r., ze zm.) mówi o tym, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”

Z informacji zawartych w art. 56 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j.Dz.U. 2018, poz.1967)  - wynika między innymi, że: 

 1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co  12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
 3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
 4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

Mając na uwadze powyższe przypominam o konieczności sprawowania należytej opieki nad swoimi pupilami. Za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które wyrządzają psy, wynikają często z błędów ludzi.

Pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do poważnej tragedii!

Aby tego uniknąć często wystarczy odpowiednie zabezpieczenie terenu nieruchomości przed wydostaniem się psa poza jej obręb.

Właściwe warunki zapewniane dla psa to:

 • pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane – chronić psa przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi,
 • pies powinien mieć dostęp do światła dziennego i swobodę,
 • właściciel musi zapewnić psu karmę oraz stały dostęp do wody,
 • uwięź nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi zapewniać możliwość niezbędnego ruchu.

Wójt Gminy
Dariusz Furdykoń

Galeria

 • Powiększ zdjęcie