Zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2019

Miesiąc wrzesień, to miesiąc zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy danego sołectwa planują wykorzystanie funduszu sołeckiego na przyszły rok. Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców danego sołectwa i są zgodne ze strategią gminy.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) informuję, iż:
"

  1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku.
  2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
  3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 3 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.
  4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy."

Wobec powyższego zapraszam wszystkich mieszkańców poszczególnych Sołectw Gminy Siekierczyn do aktywnego udziału w zebraniach wiejskich, których data, godzina i miejsce podane jest w poniższym harmonogramie zebrań wiejskich.

Wójt Gminy
Dariusz Furdykoń

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie