Klauzula informacyjna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2019

Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Siekierczyn

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Siekierczyn, Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn .
 2. W Urzędzie Gminy Siekerczyn wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych (Rafał Wielgus) można się kontaktować poprzez:
 • email: iod@bhpex.pl;
 • telefonicznie: 68 411 40 00
 • lub pisemnie na adres Administratora danych: Urząd Gminy Siekierczyn, Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn.
 1. Informujemy, że Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminie Siekierczyn, jej organach i Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane,
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę Siekierczyn, jej organy i Urząd, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
 • świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Urzędem, w tym profilowania pod kątem badania zdolności finansowej, analizy ryzyka, itp. (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • realizacji umowy zawartej z Urzędem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminę Siekierczyn, jej organy i Urząd lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej Urzędu, w tym utrzymania infrastruktury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego, itp.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej dane te mogą być przekazywane do: urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Urzędu pośrednictwo w czynnościach urzędowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Urzędu
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
 3. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 5. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych lub Administratorem.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa jest obowiązkowe w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.