Usuwamy azbest z naszych posesji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2017

W tym roku Gmina Siekierczyn rozpoczęła po raz pierwszy działania polegające na usuwaniu azbestu z terenu gminy zgodnie z wymogami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 20 191,60 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach przeprowadzonego naboru wniosków do konkursu, z priorytetu nr 3.4 - Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych, odpadów przemysłowych oraz odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu.

Łącznie odebrano 54,015 ton odpadów zawierających azbest z 12 nieruchomości. Odpady zostały przekazane na składowisko w celu jego utylizacji. Celem realizacji projektu było wsparcie działań, tj.:

  1. usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
  2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
  3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

W ramach zrealizowanego zadania został osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy polegający na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest z terenu gminy. Należy przypomnieć, że mieszkańcy nie ponosili żadnych kosztów związanych z usuwaniem azbestu.


"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

Link do strony Funduszu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie